Shop en betaal veilig online

Ruime voorraad

Gratis bezorging vanaf €200

Professioneel advies

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en dienstverleningsvoorwaarden

Op al onze producten en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hieronder leest u wat onze algemene voorwaarden inhouden. Heeft u vragen hierover? Neem contact met ons op en we helpen u graag.

Tevan B.V.
Postbus 37
4200 AA Gorinchem

Gedeponeerd: Rechtbank Utrecht onder nr. _ 145 / 2001

1. Definities
1.1 In deze Algemene Verkoop- en Dienstverleningsvoorwaarden worden de volgende definities gebruikt: “Algemene Voorwaarden”: de onderhavige Algemene Verkoop- en Dienstverleningsvoorwaarden van Tevan B.V.; “opdrachtgever’’: de wederpartij van Tevan B.V. bij de overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn; “wij”, “ons”, “onze”, et cetera: Tevan B.V.

2. Toepassing van de Algemene Voorwaarden
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gedane aanbiedingen en/of offertes, op alle door ons aanvaarde offertes en/of aanbiedingen gedaan door de opdrachtgever, op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever (respectievelijk zijn rechtsopvolger(s)) en ons, zowel ter zake van de levering van zaken als ter zake van het verrichten van diensten en alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten, op alle rechtshandelin­gen, leveringen en werkzaamheden verricht door ons, alsmede op alle in de toekomst met ons aan te gane rechtsbetrekkingen.
2.2 De toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende voorwaarden
van een opdrachtgever of van derden, waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan, wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze voorwaarden door ons uitdrukkelijk schriftelijk en voorafgaand aan de levering van de zaken of het verrichten van de dienst(en) zijn aanvaard.
2.3 Indien enig beding, deel uitmakend van deze Algemene Voorwaarden of van de tussen Tevan en de opdrachtgever gesloten overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden dan wel van de overeenkomst onverkort van kracht. Het betreffende beding zal in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oor­spronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

3. Aanbod en overeenkomst
3.1 Al onze aanbiedingen en offertes – waaronder mede afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, schema’s, prijscouranten, materiaallijsten en overige documentatie worden verstaan – zijn vrij­blijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
3.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvend aanbod door de opdrachtgever, zijn wij gerechtigd dit aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst
van de aanvaarding te herroepen.
3.3 Beschrijvingen in offertes zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar binden ons niet. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen van technische aard aan te brengen in onze aanbiedingen en offertes.
3.4 Een overeenkomst is voor ons slechts bindend indien deze door de
directie of een bevoegd procuratiehouder van Tevan schriftelijk is bevestigd.
3.5 Indien een aanbieding of offerte van ons voor de levering van zaken of voor het verrichten van diensten niet tot een overeenkomst leidt, heb­ben wij het recht alle kosten, die wij hebben moeten maken om de aanbieding of offerte te kunnen doen, aan de opdrachtgever in reke­ning te brengen.

4. Prijs
4.1 De door ons opgegeven prijzen gelden voor de afgesproken leverings­
omvang of prestatie. Meer of bijzondere prestaties worden door ons afzonderlijk berekend aan de opdrachtgever.
4.2 Tenzij anders overeengekomen zijn de door ons opgegeven prijzen gebaseerd op levering franco huis in Nederland, exclusief BTW en eventuele overige van toepassing zijnde overheidslasten, doch inclu­sief eventuele verpakkingskosten. Transport- en administratiekosten worden geheven zoals vermeld in de geldende Tevan-prijslijst.
4.3 Wij hebben het recht alle prijsverhogende factoren – waaronder onder andere maar niet uitsluitend worden verstaan: verhoging van kostprijzen en tarieven voor materialen en grondstoffen, loonkosten, sociale lasten, belastingen, transportkosten, (fabrieks)prijzen van toeleveran­ciers, milieulasten, alsmede een wijziging in valutaverhoudingen – die zijn ontstaan na het doen van de aanbieding of de totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever te berekenen.

5. Levering
5.1 De door ons opgegeven levertijden en/of opgegeven termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden verricht c.q. de uitvoering van de overeenkomst moet zijn gerealiseerd zullen nimmer als fatale termijnen te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering en/of uitvoering van de overeenkomst dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder verlening van een redelijke termijn tot nakoming.
5.2 De opgegeven leveringstijden en/of de termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden verricht c.q. de uitvoering van de overeen­komst moet zijn gerealiseerd zijn gebaseerd op de ten tijde van het slui­ten van de overeenkomst geldende omstandigheden en op tijdige leve­ring van de voor de uitvoering van de overeenkomst door ons bestelde materialen, grondstoffen en/of onderdelen.
5.3 Indien een termijnoverschrijding niet aan ons te wijten is, kan de
opdrachtgever nimmer aanspraak maken op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5.4 Levering vindt plaats op de door ons gestelde data, welke data zoveel als mogelijk op werkdagen zullen worden gepland. Deze data zullen door ons aan de opdrachtgever tijdig en indien mogelijk in overleg worden opgegeven. De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat het door ons geleverde op de vastgestelde afleveringsdatum tussen 8.00 uur en 17.00 uur in ontvangst wordt genomen en dat daarvoor een ontvangstbevestiging wordt getekend, bij gebreke waarvan alle daaruit voortvloeiende kosten (onder andere bestaande uit: transport terug naar Tevan, opslag-, vracht- en stallingskosten) conform het bij ons of plaatselijk geldende tarief aan de opdrachtgever in rekening zullen wor­den gebracht.
5.5 De opdrachtgever wordt geacht bij de levering van zaken een gebruiksaanwijzing te hebben ontvangen. Mocht deze gebruiksaanwijzing bij de levering niet zijn aangetroffen, dan dient de opdrachtgever dit onmiddellijk aan ons te melden. Er zal dan alsnog een gebruiksaanwijzing aan de opdrachtgever worden toegezonden.

6.Emballage
6.1 Indien de opdrachtgever al dan niet tegen betaling gebruik maakt van verpakkingen, waaronder onder andere wordt verstaan: IBC’s, die het eigendom zijn van Tevan, dient de opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat deze verpakkingen goed worden gebruikt en beheerd.

7. Opschorting
7.1 Wij zijn gerechtigd de levering van zaken of het verrichten van diensten op te schorten, indien en zolang de opdrachtgever niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens ons uit welke hoofde ook. Het recht tot opschorting geldt tot op het moment dat de opdrachtgever alsnog zijn verplichtingen jegens ons is nagekomen.
7.2 Wij zijn bovendien gerechtigd het verrichten van diensten op te schorten indien en voor zolang een opdrachtgever niet die voorzieningen treft die nodig zijn om onze diensten op naar onze mening vereiste wijze te verrichten.
7.3 Wij zijn te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever vooruitbetaling van (een deel van) het door haar verschuldigde bedrag dan wel zekerheid, zoals een bankgarantie, te verlangen voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst. Indien de opdrachtgever niet aan een dergelijk verzoek voldoet, hebben wij het recht de overeen­komst te ontbinden of onze verplichtingen die daaruit voortvloeien op te schorten.

8. Transport / verzekering
8.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt het transport / de verzending van de door ons te leveren zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever, behoudens afwijkende dwingendrechtelijke bepalingen.
8.2 De wijze van transport / verzending, alsmede de wijze van verpakken
worden door ons bepaald, tenzij anders is overeengekomen.
8.3 De te vervoeren zaken worden niet verzekerd, tenzij de opdrachtgever dit uitdrukkelijk verlangt. In het laatste geval komen de kosten die ver­band houden met deze verzekering voor rekening van de opdrachtge­ver.

9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht hebben wij het recht onze verplichtingen uit de
overeenkomst met de opdrachtgever op te schorten of wel – indien nakoming binnen een redelijke termijn niet mogelijk is – de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadever­goeding jegens opdrachtgever gehouden te zijn. Onder overmacht aan onze zijde wordt verstaan: een omstandigheid waarop wij geen invloed hebben en die de levering van zaken of het verrichten van diensten belemmert of onmogelijk maakt, in ieder geval bestaande uit maar uitdrukkelijk niet beperkt tot een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, een transportvertraging, een staking, brand en andere ernstige storingen in ons bedrijf of bij onze leveranciers en het niet of niet tijdig leveren door onze leveranciers.
9.2 In geval van tijdelijke overmacht zijn wij gerechtigd de levertijd of de tijd gemoeid met het verrichten van diensten te verlengen met de tijd gedu­rende welke de tijdelijke verhindering tot levering of presteren geldt. Onder tijdelijke overmacht valt in ieder geval een zodanige omstandig­heid dat, naar ons oordeel, een uitstel (van de aanvang) van de dien­sten noodzakelijk is. De opdrachtgever kan in dit geval ontbinding van de overeenkomst verlangen indien in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd dat hij de zaken c.q. de diensten als gevolg van de ver­traging alsnog accepteert c.q. alsnog akkoord gaat met de uitvoering van de diensten, zonder dat hij recht heeft op een schadevergoeding. De opdrachtgever kan uitsluitend ontbinding van de overeenkomst vor­deren binnen drie dagen nadat wij hem van de vertraging bij de levering op de hoogte hebben gebracht.

10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 Alle door ons aan de opdrachtgever geleverde en te leveren zaken blij­ven ons eigendom, zolang de opdrachtgever niet aan al zijn betalings­verplichtingen uit hoofde van de desbetreffende overeenkomst of soort­gelijke overeenkomst(en), inclusief rente, kosten en/of schadevergoe­ding, jegens ons heeft voldaan.
10.2 Zolang vaststaat dat de eigendom van het geleverde nog niet is over­gegaan op de opdrachtgever, is hij niet gerechtigd het geleverde door te verkopen of op enige andere wijze over de geleverde zaken te beschik­ken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 10.3 Indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens ons, of indien wij goede grond hebben te vrezen dat de opdrachtgever in de nakoming van die verplichtingen tekort zal schieten, zijn wij gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgelever­de zaken terug te nemen. De opdrachtgever verplicht zich hierbij alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

11. Pandrecht
11.1 Voor zover wij geen aanspraak kunnen maken op een eigendomsvoor­behoud zoals bedoeld onder artikel 1 O van deze Algemene Voorwaarden, dragen wij de door ons te leveren zaken aan de opdracht­gever over onder voorbehoud van een bezitloos pandrecht.
11.2 Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen jegens ons voldoet, hebben wij het recht om een pandrecht te doen vestigen op alle in eigendom van de opdrachtgever toebehorende roerende zaken, al dan niet door ons geleverd, zowel tegenwoordige als toekomstige, alsmede op vorderingen, zowel tegenwoordige als toekomstige, van de opdrachtgever op derden.
11.3 De opdrachtgever is, in verband met het gestelde in de voorgaande twee bepalingen van dit artikel, gehouden zijn medewerking te geven aan het opmaken en ondertekenen van een pandakte. De kosten hiervan komen voor rekening van de opdrachtgever.

12. Keuring / klachten
12.1 De Opdrachtgever dient de door ons geleverde zaken c.q. de door ons verrichte diensten onmiddellijk na aflevering c.q. beëindiging te keuren en klachten over deze zaken en/of diensten binnen veertien dagen nadat de levering of beëindiging heeft plaatsgevonden aan ons schrif­telijk te berichten, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de klacht betrekking heeft. Bij overschrijding van deze termijn van veertien dagen vervalt elke aanspraak van de opdrachtgever jegens ons ter zake van fouten en/of gebreken.
12.2 In geval van een door ons gegrond bevonden klacht over geleverde zaken hebben wij het recht de desbetreffende zaken te herstellen, dan wel deze door soortgelijke zaken te vervangen.
12.3 In geval van een door ons gegrond bevonden klacht over verrichte dien­sten hebben wij het recht deze diensten alsnog binnen een redelijke ter­mijn op juiste wijze te verrichten.
12.4 In geval van een door ons gegrond bevonden klacht, als bedoeld in arti­kel 12.2 en 12.3, zijn wij niet gehouden tot vergoeding van enige scha­de, behalve in het geval deze schade te wijten is aan onze opzet of grove schuld.
12.5 Door het indienen van een klacht wordt de betalingsplicht van de
opdrachtgever ten aanzien van de in geschil zijnde zaken en/of diensten niet opgeschort.
12.6 Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is het opdrachtge­ver niet toegestaan zaken retour aan Tevan te zenden.

13. Aansprakelijkheid en vrijwaring
13.1 Gevallen van schade dienen binnen veertien dagen nadat de schade is ontstaan bij ons schriftelijk te worden gemeld, op straffe van verval van enig recht op schadevergoeding.
13.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet vol­doen door de opdrachtgever aan wettelijke of andere van overheidswege gestelde eisen ter zake van het gebruik van door ons geleverde zaken.
13.3 Alle door of namens ons verstrekte informatie met betrekking tot de eigenschappen, gebruiksmogelijkheden, specificaties, toepassingen etc. van de geleverde zaken of de verrichte diensten is gebaseerd op onder­zoek en wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar kan niet worden gezien als enige garantie. Wij zijn hiervoor derhalve niet aansprakelijk, noch voor de resultaten verkregen door het gebruik van door ons geleverde zaken of verrichte diensten, noch voor enige schade door of aan de desbe­treffende zaken dan wel door of aan het desbetreffende werk toege­bracht. De opdrachtgever vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden, voortvloeiende uit of in verband met de door ons verstrekte informatie.
13.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van de door Tevan geleverde zaken, anders dan zoals voor­geschreven.
13.5 Indien wij aansprakelijk zijn voor schade in verband met door ons gele­verde zaken of door ons verrichte diensten, dan zijn wij niet gehouden tot betaling van een hogere vergoeding dan de waarde van deze zaken c.q. diensten op het tijdstip waarop de schade is ontstaan. Voor gevolgscha­de zijn wij in geen geval aansprakelijk.
13.6 Indien wij ter zake van enige schade, waarvoor wij krachtens deze Algemene Voorwaarden niet aansprakelijk zijn en waarvoor de opdracht­gever aansprakelijk is, toch door derden mochten worden aangesproken, dient de opdrachtgever ons volledig te vrijwaren en ons alles te vergoe­den wat wij aan derden uit dien hoofde zullen moeten voldoen op grond van een met toestemming van de opdrachtgever gesloten dadingover­eenkomst, c.q. een onherroepelijke rechtelijke of daarmee vergelijkbare uitspraak. Eventueel door de opdrachtgever ingediende tegenvorderin­gen, welke door ons worden betwist, kunnen niet door verrekening met en/of inhouding op factuurbedragen worden vereffend, doch dienen afzonderlijk te worden gevorderd.

14. Betaling
14.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting. Deze betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn, bij verstrij­ken waarvan de opdrachtgever in verzuim is. Verrekening met vorderin­gen die de opdrachtgever op ons stelt te hebben, is niet toegestaan.
14.2 De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoe­ning van alle verschuldigde rente en (gerechtelijke of buitengerechtelijke) kosten en vervolgens van die factuurbedragen, welke het langst ver­schuldigd zijn, ook als de opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op andere facturen.
14.3 In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, zijn wij gerech­tigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 2% per maand aan de opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand gerekend wordt.
14.4 Indien wij bij niet of niet-tijdige betaling of niet-nakoming van één van de andere verplichtingen van de opdrachtgever genoodzaakt zijn een derde met de behandeling van de zaak te belasten, hebben wij het recht om bui­tengerechtelijke incassokosten aan de opdrachtgever in rekening te bren­gen. Deze kosten zullen worden berekend volgens het degressief verlo­pende incassotarief voor advocaten.
14.5 Indien wij genoodzaakt zijn een geschil met de opdrachtgever aan een rechterlijke instantie voor te leggen, is de opdrachtgever verplicht om alle door ons gemaakte proceskosten te vergoeden, ook voor zover deze hoger zijn dan het door de desbetreffende rechterlijke instantie toegewe­zen bedrag aan proceskosten.

15. Toepasselijk recht en geschillenregeling
15.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen tussen ons en onze opdrachtgever zullen worden voorge­legd hetzij aan de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, hetzij aan de vol­gens de wet bevoegde rechter, zulks naar onze keuze.
15.3 In geval van een (dreigend) geschil hebben wij het recht om door een of meer deskundigen een expertise te laten verrichten bij de opdrachtgever.

16. Corona preventie kit actie
16.1 Corona preventie kits kunnen alleen geleverd worden aan organisaties en bedrijven. De kit kan niet worden aangevraagd door consumenten en kan niet geleverd worden op huisadressen.
16.2 Deze actie is alleen voor nieuwe klanten. Aanvragen van bestaande klanten zullen worden afgewezen.
16.3 Per organisatie worden maximaal 2 corona preventie kits geleverd.
16.4 Tevan behoudt zich het recht om aanvragen van de corona preventie kit af te wijzen.