Wat staat er in een veiligheidsinformatieblad

Wanneer u gaat schoonmaken, wilt u dit natuurlijk zo goed en veilig mogelijk doen.  Alles wat u hiervoor moet weten staat beschreven op het etiket, in de WIK en in het veiligheidsinformatieblad (VIB). Voor sommige producten kan het veiligheidsinformatieblad echter zeer uitgebreid zijn. Het is daarom belangrijk om te weten waar u de juiste informatie kunt vinden. In dit artikel legt Johan uit wat een VIB precies is en hoe u deze het beste kunt lezen.

Johan-legt-uit-VIB-MSDS-SDS

Wat is een veiligheidsinformatieblad?

In een veiligheidsinformatieblad (of VIB) staat beschreven wat alle mogelijke risico’s zijn van een product en de gevaarlijke stoffen in het product en hoe deze veilig gebruikt kan worden.  Het is dan ook belangrijk dat de mensen die werken met producten die gevaarlijke stoffen bevatten op de hoogte zijn van de veiligheidsmaatregelen. Hoeveel informatie een VIB bevat, hangt af van welke stoffen er gebruikt zijn in het product en welke gevaren hierbij horen. Iedere VIB heeft 16 rubrieken, die vervolgens ook weer onderverdeeld zijn. Het veiligheidsinformatieblad beschrijft per rubriek maatregelen die u kunt nemen om op een veilige manier met het product te kunnen werken.

Waarom een veiligheidsinformatieblad?

Wie moet werken met gevaarlijke stoffen, wil natuurlijk wel weten hoe dit veilig kan. Hierbij gaat het zowel om onze eigen gezondheid als om het milieu. De Europese Unie heeft daarom verordeningen ingesteld, waarin beschreven staat dat er voor ieder chemisch product een veiligheidsinformatieblad geregistreerd moet worden. Zo weet de eindgebruiker precies welke maatregelen er genomen moeten worden om veilig te kunnen werken. Een veiligheidsinformatieblad kan echter ingewikkeld zijn om te lezen. Daarom leggen wij hieronder uit hoe u dit moet doen. Komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op voor advies.

De 16 rubrieken van een veiligheidsinformatieblad

Ieder veiligheidsinformatieblad bestaat uit 16 onderdelen. Deze onderdelen zijn wettelijk vastgelegd, waardoor een VIB er altijd hetzelfde uitziet. Hoe uitgebreid deze onderdelen zijn beschreven, hangt af van de stoffen die gebruikt zijn in het maken van het product. De 16 rubrieken van het VIB zijn:

1.Identificatie van het mengsel en de onderneming

In de eerste rubriek staat beschreven hoe het product geïdentificeerd wordt (bijvoorbeeld naam of productnummer). Ook vindt u hier de contactinformatie van de leverancier / fabrikant en de contactgegevens die u gebruikt tijdens noodgevallen.

2.Identificatie van de gevaren

In de tweede rubriek staan de gevaren beschreven. Hierin leest u welke gevaaraanduidingen er volgens de CLP-wetgeving aan het product zitten. Ook leest u hier welke gevaaraanduidingen er op het etiket vermeld staan.

3.Bestanddelen

Als u wilt weten uit welke bestanddelen een product bestaat, vindt u deze informatie in rubriek 3. Hierbij wordt per bestanddeel aangegeven wat de gevaren zijn. Ook wordt er gekeken naar concentraties. Sommige bestanddelen zijn namelijk niet gevaarlijk om te gebruiken onder een bepaalde concentratie.

4.Eerstehulpmaatregelen

In rubriek 4 staat beschreven welke eerstehulpmaatregelen u moet nemen in het geval dat er iets gebeurt. Hierbij wordt gekeken naar wat u moet doen als een product bijvoorbeeld wordt ingeslikt, in de ogen komt of op de huid komt. Ook wordt er beschreven wat de onmiddellijke medische handelingen zijn die u moet uitvoeren.

5.Brandbestrijding

In geval van een calamiteit met brand vindt u in rubriek 5 de informatie voor de brandweer. Hier vindt u namelijk welke blusmiddelen veilig zijn om te gebruiken en de speciale gevaren die worden veroorzaakt wanneer het product verbrand.

6.Onopzettelijk vrijkomen van het mengsel

Wanneer een product per ongeluk vrijkomt uit de verpakking, leest u in rubriek 6 hoe u dit veilig opruimt. Zo staat hier welke milieuvoorzorgsmaatregelen u neemt en welke materialen u nodig heeft om het product op te ruimen.

7.Hantering en opslag

In rubriek 7 vindt u informatie over hoe het product moet worden gebruikt en opgeslagen. Zo leest u hier hoe u op een veilige manier omgaat met het product. Verder leest u of er veiligheidseisen zitten aan de opslag van het product.

8.Persoonlijke bescherming

Om veilig te kunnen werken, is het bij sommige producten nodig om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. In rubriek 8 van het veiligheidsinformatieblad leest u welke middelen u nodig heeft om veilig te kunnen werken.

9.Fysische en chemische eigenschappen

In rubriek 9 staan de eigenschappen van het product beschreven. Hier staat bijvoorbeeld hoe het product eruitziet en ruikt, maar ook de chemische eigenschappen zoals de pH-waarde, het soortelijk gewicht en het kookpunt.

10.Stabiliteit en reactiviteit

De stabiliteit van het product staat beschreven in rubriek 10. Hier leest u welke gevaarlijke reacties mogelijk plaats kunnen vinden onder bepaalde omstandigheden. Hierin leest u dan ook welke omstandigheden u moet vermijden, zoals extreme temperaturen of dat u bijvoorbeeld zure en alkalische producten niet naast elkaar moet bewaren.

11.Toxicologische informatie

Wanneer een product toxicologische effecten heeft, dan wordt dit beschreven in rubriek 11. Hierbij worden de mogelijke lichamelijke reacties beschreven wanneer u in directe aanraking komt het product. Ook wordt er per bestanddeel beschreven wat de acute giftigheid is. Bent u per ongeluk blootgesteld aan het product, neem deze informatie dan mee naar een arts.

12.Ecologische informatie

De mogelijke effecten die het product kan hebben op het milieu staan beschreven in rubriek 12. Hier staat o.a. de giftigheid voor dieren en planten beschreven, maar ook of het product en de bestanddelen van het product wel of niet biologisch afbreekbaar zijn.

13.Instructies voor verwijdering

Bij reinigingsmiddelen is het belangrijk dat ze op de juiste manier worden afgevoerd. In rubriek 13 staat beschreven hoe u dit veilig en verantwoord doet, zonder het milieu of uw eigen gezondheid in gevaar te brengen.

14.Transport

Gaat u het product transporteren, dan leest u welke regels hieraan verbonden zijn in rubriek 14. Zo leest u of een product zomaar over de weg vervoerd mag worden, of dat u hier een ADR-transporteur voor nodig heeft. Zo mogen ADR-geclassificeerde producten bijvoorbeeld niet via de post verstuurd worden.

15.Regelgeving

In rubriek 15 staat beschreven met welke regelgeving er allemaal rekening is gehouden bij het maken van het product. Denk bijvoorbeeld aan specifieke veiligheidsregels of milieuwetgeving. Ook staat hier beschreven of er een veiligheidsbeoordeling is gedaan op het product.

16.Overige informatie

Alle overige informatie vindt u in de laatste rubriek. Hierin staat alle informatie die niet valt onder de overige 15 rubrieken, maar wel relevant zijn om te weten voor het veilig gebruiken van een reinigings- of desinfectiemiddel. Tot slot vindt u hier een overzicht van de gebruike afkortingen.

Waarvoor gebruikt u een veiligheidsinformatieblad?

De belangrijkste functie van een VIB is informeren. Een eindgebruiker van het product weet met behulp van een veiligheidsinformatieblad namelijk precies welke maatregelen er genomen moeten worden om veilig en goed te kunnen werken. Verder gebruikt u een VIB wanneer u een calamiteitenplan wilt opstellen voor uw werkomgeving of bij het aanvragen van een milieuvergunning. Ook in risico-inventarisaties van de Arbodienst kan er gevraagd worden om veiligheidsinformatiebladen.

Wie is waarvoor verantwoordelijk?

De leverancier van het product is verantwoordelijk voor het maken en verstrekken van het veiligheidsinformatieblad. Koopt u een van onze reinigings- of desinfectiemiddelen in om deze vervolgens door te verkopen, dan bent u ook verplicht om het VIB te verstrekken aan uw klanten. De eindgebruiker is vervolgens verantwoordelijk voor het lezen van het VIB en de maatregelen die hierin beschreven staan goed uit te voeren.

Waar staan de VIB’s van Tevan?

Al onze Nederlandse VIB’s zijn beschikbaar op onze website. Zo hebben we een pagina met een overzicht van alle veiligheidsinformatiebladen. Ook kunt u via de productpagina’s direct doorklikken naar het juiste VIB. Vul uw gegevens in en ontvang de VIB direct in uw mailbox. Wij registreren uw gegevens, zodat wij u een nieuwe VIB kunnen opsturen als er een update plaats vindt. Deze gegevens bewaren wij 12 maanden. Neem contact met ons op als u een VIB nodig heeft in een andere taal.

Ook een vraag voor Johan? Stel deze hier en wie weet beantwoordt hij deze in het volgende artikel!